15 oct. 2011

FOTOGRAFIA ZILEI

Fotografia este realizata de Ionut Afilipoaie si face parte din albumul FOTOGRAFII DE LA PRIETENI - IONUT AFILIPOAIE publicat pe pagina ORASUL BROSTENI pe FACEBOOK

Un click AICI sa maresti imaginea

14 oct. 2011

Energia verde aduce moartea. Hidrocentralele private distrug Negra Broştenilor

Autor: NICOLAE R DĂRĂMUŞ

  În 28 aprilie 2010, sub titlul "Găina, ministrul Borbély şi somnul de la Mediu", arătam în Jurnalul Naţional modul absolut defectuos în care, instanţele de resort – Agenţia de Protecţie a  Mediului Suceava, cu complicitatea Ministerului Mediului – au favorizat, prin aprobări,  producerea unui grav atentat ecologic: execu­ta­rea a şapte hidrocentrale private pe râul Neagra Broştenilor din judeţul Suceava. Fiecare instalaţie având, con­form proiectului, o conductă lun­g­­ă de 4-5 kilometri ce urma să cap­te­ze 70% debit, practic, acest superb râu urma să dispară pe întregul cursul său semnificativ. Pe lângă textul din Jurnalul Naţional, despre viitorul aten­tat de mediu de la Suceava am mai semnat atunci alte două texte, tot în presa centrală. De­o­po­trivă, am adresat direct ministrului László Borbély un memoriu în care îl avertizam asu­pra ilegalităţii şi imo­ra­lităţii unei ast­fel de iniţiative private, care su­pu­ne interesul naţional şi patrimonial interesului local şi per­so­nal al unor ignoranţi. Toate demersurile fiind făcute cu nădejdea că răul trebu­ie prevenit, jurnalistul nefiind numai un etern bocitor post festum, cu ra­ting de succes.

Revoltă sine materia 


Ministrul mi-a telefonat revoltat. Nu însă de "legalizarea" viitoarei agresiuni de mediu, ci de felul în care îl interpelasem, numindu-l "ungur ro­mânesc". Totodată a ţinut să subli­ni­e­ze că trebuia să mă adresez în pre­a­labil consilierilor săi de la care aş fi aflat că "toate actele sunt în regulă". Am pus doar pe seama naivităţii omului faptul că, la vârsta sa, nu înţelegea că la ora actuală, în România, actele care consfinţesc ilegalităţi şi ne­drep­tăţi nu sunt o problemă. Şi am aşteptat răspunsul ministerial scris. Mi-a par­venit în cele din urmă, fundamentat pe adresa nr. 3568/ 30.03.2010, emi­să de Agenţia pentru Protecţia Me­diului Suceava şi semnată de di­rectorul acesteia, Constantin Probo­tea­nu. Acesta explica aprobările insti­tu­ţiei sale deoarece firma "Tabita Tour a parcurs la timp toate etapele procedurale", "a depus la timp toate do­cu­mentele", a făcut public (într-un ziar local) "anunţul privind solicita­tea aprobărilor de mediu", iar lu­crările "nu sunt în preajma unor arii protejate". Şi conchidea: "Conside­răm că realizarea proiectului «Ame­na­jare Hidroenergetică Neagra» nu va afecta grav şi pe termen lung ecosistemul de pe râul Neagra Broşteni".

Credinţa în domnul. Domnul dolar
 Firma Tabita Tour, inclusă în Filadelfia Group, aparţine unor penticostali şi are sediul în Bistriţa. Tupeul acestora şi aprobările nu par să fie străine de protecţia politică, asigurată pe plan local local de preşedintele CJ Suceava, pedelistul Gheorghe Flutur, implicit de cointeresarea primarului Broştenilor, Ste­liean Chi­rilă, de la acelaşi partid. Ce poate fi în  capul unui individ care îşi închipuie că are dreptul să confişte, unei ţări şi vieţii, un râu de munte, rămâne însă o problemă de ordin psihia­tric.


Istorie veche şi istorie recentă
 În aprilie 2009, şeful Ocolului Silvic, Emil Bocăneţ, opinia împotriva construcţiei acestei salbe de hidrocentrale, fapt firesc la un silvicultor care, prin studii şi funcţie, gestionează fau­na acvatică a râurilor de munte din teritoriu. Deopotrivă am avut dia­lo­guri încurajatoare cu directorul Direcţiei Silvice Suceava, Mihai Mi­he­ţiu. Ambii cunoşteau istoria Ne­grei: prin anii ’80, fabulosul râu scă­pase de un uriaş baraj hidroenergetic, graţie strădaniilor a doi oameni cu vocaţie – academicianul Victor Giur­giu, acum octogenar, şi Grigore Ţur­ca­­nu, silvicultor local. La acea vreme, Ceau­şescu înţelesese necesitatea conservării valorosului ecosistem de pe Neagra Broştenilor.

Energie verde, cu preţul vieţii
Afacerea cu "energie verde" este un adevărat furt al căciulii:  pro­du­că­to­rii acestei energii primesc câte un "cer­tificat verde" pentru fiecare MWh furnizat reţelei, act pe care, ul­te­­rior, îl vând scump pe o piaţă speci­a­li­zată, spre marii producători de ener­g­ie electrică: poluatori, care sunt obligaţi să deţină un număr de certificate verzi. Implicit, preţul ener­giei creşte la consumator. Preţul uriaş îl plătesc însă mediul şi biodiversitatea.

Necrofagii Negrei: SC Energy BV şi Tabita Tour 
 Cum ciolanul este gras, la Tabita Tour s-a adăugat pe parcursul anului 2010 şi firma Energy BV srl, având bi­rouri, cu totul întâmplător, într-o clă­dire din centrul Broştenilor, aflată în proprietea primarului. Cum multe terenuri din lunca Negrei aparţin Primăriei, în şedinţele de Consiliu Local, primarul Chirilă a venit cu pro­punerea de parteneriat cu firmele pri­vate, Primăria urmând să ofere te­renurile sale prin care trece râul. Un parteneriat sfidător, în care comunitatea urma să primească doar 1% din beneficiile exploatării energeti­ce, res­­tul de 99% revenind întreprin­ză­to­ri­lor privaţi. La ultima şedinţă cu aceas­tă temă, cea din iunie 2010, pro­punerea de parteneriat a fost res­pin­să, prin votul negativ al consi­li­e­rilor.

Cu toate acestea, Energy BV srl a în­ce­­put lucrările la prima hidrocen­tra­lă, pe terenul Primăriei, în zona pe­pi­nierei silvice "Brânzăria". Se lu­crează muţeşte, fără vreo tablă indica­toare de şantier, conţinând, după le­ge, da­tele obiectivului.

Valea a fost răs­tocită şi, în plină boişte a păs­tră­vului, al­bia veche a secat. În paralel, repre­zen­­tanţii Tabita Tour achi­ziţionează te­­renuri de la localnici, mizând pe schim­bul acestora cu terenurile de stat stră­bătute de râu, aflate în ad­ministra­rea Ocolului  Silvic Broşteni. În­scris între timp în PDL, şeful de ocol, inginerul Emil Bocăneţ, nu pare acum să se mai opună pro­iectelor.


Un prefect minţit? E posibil 
Şeful comisiei economice din Primărie, consilierul Gheorghe Bă­lan, a sesizat în scris Instituţia Pre­fectu­lui Suceava asupra ilegalităţii ac­telor şi, implicit, lucrărilor debuta­te. În opinia sa – susţinută cu probe de acte, în copii – explicaţia constă în fal­sificarea  procesului-verbal al şe­dinţei în care s-a respins prin vot în­robi­torul şi nocivul parteriat. Cu toate acestea,  delegaţia trimisă de prefectul judeţului, Sorin Arcadie Po­pescu, nu a găsit nereguli. Calea acţionării în ins­tanţa de judecată a Primăriei Broş­teni pare să fie aşadar unica soluţie de îm­piedicare a unui major dezastru eco­logic. Fireşte, pe lângă ipotetica ză­dărnicirea acestuia de către silvi­cultorii de la Ocolul Silvic Broşteni, re­fuzând schimburile de terenuri şi uci­derea faunei acvatice, o îndatorire profesională şi, deopotrivă, morală.

Articolul publicat in JURNALUL NATIONAL in ziua de 13 oct.2011 se poate citi  si AICI

 
Design by Free WordPress Themes